Νέα μέλη

Εκτύπωση

Η εγγραφή και η ενεργός συμμετοχή των νέων μελών αποτελεί ένδειξη συμπαράστασης στις προσπάθειές μας για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου μας.

Η αίτηση κάθε νέου μέλους υπογράφεται από δύο αρχαιότερα μέλη και στέλνεται στην διεύθυνση του συλλόγου.